“ХАН ХИЛЛС ХОТХОН ОРЧМЫН ТОХИЖИЛТЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВАГ БОЛОН ШҮҮРҮҮЛИЙН ШУГАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

– Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 сарын 25 -ны өдрийн А/507 дугаар захирамж

– Барилга, хот байгуулалтын яамны 2021 оны 03-р сарын 29-ний өдрийн 3/1092 дугаартай албан бичиг

– ХБХГ-ын 2021 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн МЗХ2021/05-087 дугаар тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар

– 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 2021/49 дугаартай ажлын зураг, төсөл боловсруулах даалгавар тус тус үндэслэн Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, “Хан Хиллс хотхон орчмын тохижилтын ус зайлуулах суваг болон шүүрүүлийн шугамын ажлын зураг төсөл”-ийг боловсруулав.

БАГАТЭНГЭР ОРЧМЫН ТУУЛ ГОЛЫН ДАГУУХ ТОХИЖИЛТ

– Барилга хот байгуулалтын яамны 2021 оны 03-р сарын 29-ний өдрийн 3/1092 дугаартай албан бичиг

– Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/507 дугаар захирамж, ХБХГ-ын 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн МЗХ 2021/05-087 дугаар тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар тус тус үндэслэн Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, “Туул гол дагуух амралт зугаалгын цогцолбор”-ын ус зайлуулах сувгийн ажлын зураг төслийг боловсруулав.