ШИНЭ ТӨВ ДЭД ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСӨЛ

Байршил: Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо

Талбай: 189 га

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын баталсан 2021/04 дугаартай зургийн даалгаврын дагуу “ШИНЭ ТӨВ” дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төслийн ажлыг боловсруулж дуусгалаа. Зураг төслийн эцсийн тайланг Монголын Архитекторуудын Эвлэлийн хот төлөвлөлт, архитектурын орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл, Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн бөгөөд БХБ-ын сайдын тушаалаар томилогдсон экспертизийн багаар хянуулж, улсын магадлалаар баталгаажуулан захиалагч байгууллагад хүлээлгэн өгөв.

“ЭМЭЭЛТ ЭКО АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК” ТЭЗҮ, ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЕТ ТОДОТГОЛ

Байршил: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо, Эмээлт тосгон

Нийслэлийн урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, экспортын чиг баримжаатай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд төслийн зорилго  оршино.

АМГАЛАН ДЭД ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСӨЛ

Байршил: Баянзүрх дүүрэг 8, 9, 10, 17, 23-р хороо

Талбай: 127 га

Улаанбаатар хотын хэт төвлөрлийг сааруулж иргэд олон нийтэд үзүүлэх нийгмийн ба төрийн үйлчилгээний тэгш хүртээмжийг нэмэгдүүлж, орон зайн оновчтой төлөвлөлтийг иргэд, олон нийтийн оролцоотой төлөвлөн ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг дэмжсэн, эрүүл амьдралын хэв маягийг хэвшүүлсэн, ажлын байртай, амьдрахад таатай суурьшлын бүс болон хөгжүүлэх

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14, 18 ДУГААР ХОРООНЫ БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСӨЛ