mn

Инженерийн дэд бүтцийн зураг, төсөл

“Хан Хиллс хотхон орчмын тохижилтын ус зайлуулах суваг болон шүүрүүлийн шугамын ажлын зураг төсөл

  1. Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 сарын 25 -ны өдрийн А/507 дугаар захирамж

– Барилга, хот байгуулалтын яамны 2021 оны 03-р сарын 29-ний өдрийн 3/1092 дугаартай албан бичиг

– ХБХГ-ын 2021 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн МЗХ2021/05-087 дугаар тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар

– 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 2021/49 дугаартай ажлын зураг, төсөл боловсруулах даалгавар тус тус үндэслэн Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, “Хан Хиллс хотхон орчмын тохижилтын ус зайлуулах суваг болон шүүрүүлийн шугамын ажлын зураг төсөл”-ийг боловсруулав

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, “Туул гол дагуух амралт зугаалгын цогцолбор

Барилга хот байгуулалтын яамны 2021 оны 03-р сарын 29-ний өдрийн 3/1092 дугаартай албан бичиг

  • Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/507 дугаар захирамж, ХБХГ-ын 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн МЗХ 2021/05-087 дугаар тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар тус тус үндэслэн Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, “Туул гол дагуух амралт зугаалгын цогцолбор”-ын ус зайлуулах сувгийн ажлын зураг төслийг боловсруулав.

Ассем вилла хотхоны баруун хойд талын Туул голын дагуух тохилтын эргийн бэхэлгээ, ус зайлуулах сувгийн ажил

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны захиалгаар Улаанбаатар хот, 11-р хороо, Ассем вилла хотхоны баруун хойд талын Туул голын дагуух тохилтын эргийн бэхэлгээ, ус зайлуулах сувгийн ажлын зураг төслийг боловсруулав.