mnen

Бүх шатны байгууллага, иргэн, ААН-ийн захиалгаар Ерөнхий төлөвлөгөө, барилга, байгууламж, инженерийн дэд бүтэц, тохижилтын ажлын зураг төсөв болон бусад ТЭЗҮ, төсөл хөтөлбөр боловсруулна.

Бүрдүүлэх материал:

  1. Захиалагчийн хүсэлт
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААН бол бүртгэлийн гэрчилгээ/
  3. Кадастрын зураг
  4. Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл
  5. Газрын зөвшөөрөл
  6. Техникийн нөхцөл
  7. Ажлын даалгавар

ЖИЧ: Зураг төслийн үнийг ЗТБХБ-ын сайдын баталсан Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ: БД81-16-12 –ийг баримтлан тогтооно.