mnen

Холбогдох дүрэм журам

Ажлын байранд мөрдөх дэгийн тухай журам

Ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэлийн журам

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Хот төлөвлөлт, судалгааны институтийн дүрэм

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Техникийн зөвлөлийн журам

Ёс зүйн дотоод дүрэм

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Шагнал урамшууллын журамШагнал урамшууллын журам

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Нууцын тухай журам

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Нийслэлийн НЗБ албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам

Байгууллагын Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөн зохион байгуулах журам

Loader Уншиж байна...
EAD Logo Хэт удаж байна уу?

Дахин ачаалах Баримт бичгийг дахин ачаалах
| Нээх Шинэ цонхонд харуулах

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Серверийн өрөө, түүнийг ашиглах журам

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам