mnen

Түүхэн замнал

1964

Барилга засвар, шугам сүлжээний зураг төсвийн групп

Барилга засвар, шугам сүлжээний зураг төсвийн групп

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964.07.15-ны өдрийн 342 дугаар тогтоол

1968

Зураг төслийн товчоо

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1968.12.20-ны өдрийн 424 дүгээр тогтоол

1975

Барилга, архитектурын газар

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1975.02.27-ны өдрийн 104 дүгээр тогтоол

1978

Архитектур төлөвлөлтийн газартай нэгдсэн

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1978.09.11-ний өдрийн 294 дүгээр тогтоол

1991

Улаанбаатар хотын зураг төслийн товчоо

1997

Улаанбаатар хотын зураг төсөл компани

МУ-ын ЗГ-ын 1997.04.30-ны өдрийн 108 дугаар тогтоол

1998

Хот байгуулалтын хүрээлэн

НЗД-ын 1997.10.23-ны өдрийн А/265 дугаар захирамжаар

2001

Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн

НЗД-ын 2000 оны12 сарын 21-ний 456 дугаар захирамж

2009

БХБТГазартай нэгдсэн

2010

“Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 03 дугаар сарын 31-ний 50 дугаар тогтоол

2020

“Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний 116 дугаар тогтоол