mn

НҮБ_ын_уур_амьсгалын_өөрчлөлтийн_суурь_конвенцын_байгууллагуудын_Үндэсний_зохицуулагч зэрэг байгууллагуудын мэргэжилтэн судлаач, доктор, профессоруудтай хамтран “Экологийн коридор” knowledge share, workshop-ийг цахимаар болон танхимаар хослуулан зохион

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын 🌲🌲🌲☘️☘️☘️ Байгаль орчны ажлын хэсэг 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр #Нийслэлийн_байгаль_орчны_газар
#Дэлхийн_байгаль_хамгаалах_сан,
#Байгаль_зэрлэг_амьтан_хамгаалах_сан
#Хот_байгуулалт_хөгжлийн_газар
#Зэрлэг_амьтан_судлах_хамгаалах_төв
#Хан_Хэнтий_УТХГХЗ
#Биологийн_хүрээлэн
#Хустайн_байгалийн_цогцолбор
#Байгаль_зэрлэг_амьтдын_хамгаалах_нийгэмлэг