Нийслэлийн татварын газрын хяналт, шалгалт

“НЗТХ”ОНӨААТҮГ-т 2012.01.01-2016.12.31-ний өдрийг дуусталх хугацааны албан татварын ногдуулалт, төлөлтийн байдлыг санхүүгийн болон татварын тайлан тэнцэл, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт, хөндлөнгийн мэдээллийг үндэслэн иж бүрэн хяналт шалгалт хийгдлээ

Read More »

Сэлбэ голын тохижилт

Сэлбэ голын Их тойруугийн гүүрнээс тунгаагуур хүртлэх 1,3км хэсгийн тохижилт, урсацыг сайжруулах зураг төслийн ажлын одоогийн байдлын судалгааг хийн, 100 айлын гүүрнээс урагш Нарны зам хүртлэх хэсэгт зураг хийгдэх хэсэгт газар дээрх одоогийн байдлын судалгаа хийв. Их тойруугийн гүүрнээс урагш Нарны зам хүртлэх хэсэгт төсөвт өртгийн тооцоог үе шатаар шинэчилж гаргасан. НХТЕТГ-ын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар […]

Read More »

Нийслэлийн Засаг Захиргааны 5-р байрны тохижилт

Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Нийслэлийн Засаг захиргааны 5-р байрны гадна, дотор засвар, тохижилтын ажлын зураг, төсөв. Тохижилтын ажлын зураг төсвийг гүйцэтгэн магадлал хийлгэн НХОГ-т хүлээлгэн өгсөн. Зохиогчийн хяналтыг гүйцэтгэн байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөв.

Read More »