Түүхэн замнал

 1964-1968 он “Барилга засвар, шугам сүлжээний зураг төсвийн групп”
/БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1964.07.15-ны өдрийн 342 дугаар тогтоол/
 1968-1974 онд “Зураг төслийн товчоо”
/БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1968.12.20-ны өдрийн 424 дүгээр тогтоол/
 1975-1977 он “Барилга, архитектурын газар”
/БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1975.02.27-ны өдрийн 104 дүгээр тогтоол/
 1978- 1990 он “Архитектур төлөвлөлтийн газар”-тай нэгдсэн.
/БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1978.09.11-ний өдрийн 294 дүгээр тогтоол/
 1991-1996 он “Улаанбаатар хотын зураг төслийн товчоо
 1997-1998 он “Улаанбаатар хотын зураг төсөл” компани
/МУ-ын ЗГ-ын 1997.04.30-ны өдрийн 108 дугаар тогтоол/
 1998-2000 он “Хот байгуулалтын хүрээлэн”
/НЗД-ын 1997.10.23-ны өдрийн А/265 дугаар захирамжаар/
 2001-2009 он “Хот төлөвлөлт, эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн”
/НЗД-ын 2000 оны12 сарын 21-ний 456 дугаар захирамж/
 2009-2010 он БХБТГазартай нэгдсэн.
 2010 оноос “Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 03 дугаар сарын 31-ний 50 дугаар тогтоол
 2020 оноос “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний 116 дугаар тогтоол