Холбогдох хууль, журам

Холбогдох хууль, дүрэм, журамФайл
1АВТО ЗАМЫН ТУХАЙҮзэх
2БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Үзэх
3БАРИЛГЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Үзэх
4ГАЗРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Үзэх
5ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Үзэх
6ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛЦӨХ, БАТЛАХ ДҮРЭМҮзэх
7МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙҮзэх
8НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙҮзэх
9ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙҮзэх
10Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг батлах тухайҮзэх
11ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛЦӨХ, ЭКСПЕРТИЗ ХИЙХ ДҮРЭМҮзэх
12ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Үзэх
13ХОТ СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙҮзэх
14ХОТ ТОСГОНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙҮзэх
15ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙҮзэх
16Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэмҮзэх
17Зураг төслийн ажлын жишиг үнэҮзэх

НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДДӨГ НОРМ, ДҮРЭМ, СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ 
НОРМ, ДҮРЭМ, СТАНДАРТҮзэх