Хот төлөвлөлтийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн болон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот, бусад хот суурин газруудыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл боловсруулах.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх
  • Нийслэлийн Засаг даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан ажлын биелэлтийг хангаж ажиллах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр судалгаа хийх, сурталчлах
  • Улс, нийслэл төсвийн хөрөнгө оруулалт, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар гадна инженерийн шугам сүлжээний техникийн төсөл, ажлын зураг төслийг боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр ТЭЗҮ, техникийн төсөл боловсруулах
  • Хот төлөвлөлтөд үндэсний архитектур, түүх соёлыг хадгалан хамгаалах
  • Боловсруулагдаж, хяналт шалгалт хийгдэж бэлэн болсон зураг төслийг бүрдүүлэлт хийж, зохих журмын дагуу архивт хүлээлгэж өгөх
  • Боловсруулж буй зураг төслийн ажлын чанарыг сайжруулж, ажлын ур чадвар, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж, идэвхи санаачлагатай ажиллах

Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилчдын утасны жагсаалт

Нэр Албан тушаал Утас
1 Л.Ганбат Хэлтсийн дарга 99232564, 11-323062
2 Л.Хүрэлтушаа Ахлах мэргэжилтэн 99019565
3 Д.Даваажаргал Ахлах мэргэжилтэн 99088104
4 Т.Тэлмэн Архитектор 96399039
5 Б.Өлзийбаяр Мэргэжилтэн 99923128
6 Б.Их-Аз Архитектор 80737800