2019 оны cанхүүгийн тайлан
2019 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
2019 оны хагас жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
2018 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
Бусад
2018 оны аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2018 оны cанхүүгийн тайлан
2018 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
Бусад
2018 оны “Зураг төслийн хүрээлэн”ОНӨААТҮГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын материал

2017 оны cанхүүгийн тайлан
2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитлагдсан
Бусад
2017 оны сургалтууд
Нийслэлийн татварын газрын хяналт, шалгалт

2016 оны cанхүүгийн тайлан
2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2016 оны жилийн санхүүгийн тайлан
2016 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
2016 оны Өмчийн харилцааны газартай хийсэн контракт гэрээ

2015 оны cанхүүгийн тайлан
2015 оны 1-р улирлын cанхүүгийн тайлан
2015 оны 2-р улирлын cанхүүгийн тайлан
2015 оны 3-р улирлын cанхүүгийн тайлан
2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2015 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
Бусад
Нийслэлийн Дотоод Аудитын 2015 оны шалгалт

2015 оны зорилтот түвшин