“ЗАМЫН ҮҮД” ХИЛИЙН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

“Замын үүд” хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явцад холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн, улсын магадлал хийлгэн, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар хэлэлцүүлж, гарсан санал зөвлөмжийг тусган ажиллаж байна.

Монгол улсын Барилга, Хот Байгуулалтын яамны Шинжлэх Ухаан, Техник Технологийн Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.

Замын үүд хилийн боомтын төлөвлөлтийн 3D харагдах байдал

Суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 3D харагдах байдал