НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД, УРТ ХУГАЦААНЫ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг НАЗХГ-ын захиалгаар, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/227 дугаар захирамж, ЗД-17/036 тоот ажлын даалгаврын дагуу зураг төслийн ажил боловсруулагдаж дууссан. Уг ажлыг холбогдох байгууллагуудаар хэлэлцүүлж, санал зөвлөмжийг тусган НИТХ-аар батлуулахаар бэлтгэж байна.

PTV Visum програмын загварчлал – Улаанбаатар хотын гудамж замын сүлжээний 2017 оны хөдөлгөөний эрчмийн загварчлал, хүн амын нягтрал


PTV Visum програмын загварчлал – Улаанбаатар хотын авто замын төлөвлөлт, 2030 он хөдөлгөөний эрчмийн загварчлал


Улаанбаатар хотын авто замын төлөвлөлтийн үндсэн бүтэц 2030 он