ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ

Тус хүрээлэн нь Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/225 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын гэр хорооллын суурьшлын бүсэд барьж байгуулах “Дэд бүтцийн төв” төслийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж, Барилгын хөгжлийн төвийн 2018 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн 198/2018 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулсан.
Дээрх ажлыг захиалагч байгууллага болох Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт хугацаанд нь хүлээлгэн өглөө.