“ЗАМЫН ҮҮД” ХИЛИЙН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

“Замын үүд” хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явцад холбогдох…

“УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/” БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/149 дугаар захирамжаар “Улаанбаатар хотын 2040…

“Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа”

Улаанбаатарын бүс, хотын эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүс, Улаанбаатар хот, хот орчмын суурьшлын одоогийн байдлын судалгаа нь…

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хөгжлийн чиг хандлагыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээ боловсруулах”

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”–ын хүрээнд…

ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ

Тус хүрээлэн нь Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/225 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын гэр хорооллын…

НИЙСЛЭЛИЙН АВТОЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө”-ний ажлын хүрээнд хийгдэж буй энэхүү судалгааны…

“ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН СУУРЬШЛЫН БҮСЭД БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ “ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ…