“ХӨГЖЛИЙН ҮҮД” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, БАРИЛГАЖИЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, 3D АНИМЕЙШН БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

Тус Институт нь Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/334 дугаар захирамж, 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 2020/02 дугаартай ТЭЗҮ боловсруулах зургийн даалгавар, 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай байгуулсан НОСК/ХТСИ-А/334-1 дугаартай гэрээний дагуу Баянзүрх дүүргийн 11, Налайх дүүргийн 7 дугаар хороодын нутаг […]

Read More »

“ЗАМЫН ҮҮД” ХИЛИЙН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

“Замын үүд” хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явцад холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөн, улсын магадлал хийлгэн, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар хэлэлцүүлж, гарсан санал зөвлөмжийг тусган ажиллаж байна. Монгол улсын Барилга, Хот Байгуулалтын яамны Шинжлэх Ухаан, Техник Технологийн Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. Замын үүд хилийн боомтын төлөвлөлтийн 3D харагдах байдал Суурьшлын […]

Read More »

“УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/” БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/149 дугаар захирамжаар “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлал /концепц/” боловсруулах шийдвэр гарч Нийслэлийн Зураг Төслийн Хүрээлэн /одоогийн Хот Төлөвлөлт, Судалгааны Институт/ ОНӨААТҮГ нь “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц”-ыг боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. “Улаанбаатар хотын 2040 он […]

Read More »

“Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа”

Улаанбаатарын бүс, хотын эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүс, Улаанбаатар хот, хот орчмын суурьшлын одоогийн байдлын судалгаа нь Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын үндсэн нөхцөл, суурь судалгаа болно. Улаанбаатарын бүс, хот орчмын нутаг дэвсгэрийн 2016 оны байдлын мэдээллийн сангийн өгөгдөл, статистик мэдээлэл, газар дээрх судалгааны материалд тулгуурлан хийж гүйцэтгэв. Нийслэлийн Зураг Төслийн […]

Read More »

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хөгжлийн чиг хандлагыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээ боловсруулах”

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”–ын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилтийг нарийвчлан судалж, дүгнэлт өгөх зорилготой. Confirmative analysis буюу “зорилт хангагдсан эсэхийг үр дүнгээр нь баталгаажуулахыг чухалчилдаг” харьцуулалтын нийтлэг аргачлал, Performative analysis буюу “зорилгод хүрэхэд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг үнэлэх” аргачлалуудыг ашиглаж хийж гүйцэтгэв.

Read More »

ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ

Тус хүрээлэн нь Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/225 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын гэр хорооллын суурьшлын бүсэд барьж байгуулах “Дэд бүтцийн төв” төслийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж, Барилгын хөгжлийн төвийн 2018 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн 198/2018 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулсан. Дээрх ажлыг захиалагч байгууллага болох Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын […]

Read More »