“Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/890 дугаар захирамжаар Монгол наадам цогцолбор”-ын ОНӨТҮГ-т олгогдсон улсын тусгай хэрэгцээний газрын давхцалын асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаж Хүй долоо худаг дахь “Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх шийдвэрийг гаргасан.  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/201 дугаар захирамжийн дагуу […]

Read More »

• “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө

• Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/149, А/921 дугаар захирамж • “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээний баримт бичиг; • “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгааны баримт бичигийг үндэслэн 31 зорилт, 111 […]

Read More »

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД, УРТ ХУГАЦААНЫ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг НАЗХГ-ын захиалгаар, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/227 дугаар захирамж, ЗД-17/036 тоот ажлын даалгаврын дагуу зураг төслийн ажил боловсруулагдаж дууссан. Уг ажлыг холбогдох байгууллагуудаар хэлэлцүүлж, санал зөвлөмжийг тусган НИТХ-аар батлуулахаар бэлтгэж байна. PTV Visum програмын загварчлал – Улаанбаатар хотын гудамж замын сүлжээний 2017 […]

Read More »